Легочное сердце

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.11.2021

Ревматологія

Місце біопрепаратів у лікуванні ревматичних захворювань

Сучасна концепція лікування запальних ревматичних захворювань (РЗ) включає ранню діагностику та застосування хворобомодифікуючих антиревматичних препаратів (ХМАРП). Встановлення імунологічної патофізіології РЗ, зокрема ревматоїдного артриту (РА), актуалізувало використання біологічних засобів та стало фундаментальною метою терапії, особливо у резистентних до стандартного лікування пацієнтів. Біологічні хворобомодифікуючі препарати характеризуються інноваційним механізмом дії, що ґрунтується на цілеспрямованому пригніченні специфічних молекулярних або клітинних мішеней, завдяки чому їх використання сприяє поліпшенню прогнозу та досягненню клінічної ремісії….

23.11.2021

Кардіологія

Антикоагулянтна терапія у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та фібриляцією передсердь

Через високий ризик тромбоемболій у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП) існує нагальна потреба у застосуванні антикоагулянтної терапії для запобігання розвитку катастрофічних подій. Хоча антагоністи вітаміну К (АВК) історично були стандартом лікування, їх використання обмежене численними взаємодіями із продуктами харчування та іншими препаратами, що асоційовано з частим моніторингом та корегуванням доз. Той факт, що прямі оральні коагулянти (ПОАК) не потребують обтяжливого регулярного контролю, а також мають сприятливіший профіль безпеки й відносно прості схеми дозування, робить їх оптимальною терапевтичною стратегією у пацієнтів із ФП, ішемічною хворобою серця (ІХС) та іншими станами….

22.11.2021

Інфекційні захворювання

Нові стратегії лікування COVID‑19

Пандемія коронавірусної хвороби (COVID‑19) є загрозою для громадського здоров’я в усьому світі. Високі показники госпіталізації пов’язані з відсутністю специфічної противірусної терапії на ранніх етапах захворювання. Цьому й іншим питанням була присвячена науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові стратегії лікування COVID‑19», яка відбулася 29 жовтня під егідою АТ «Фармак»….

21.11.2021

Акушерство/гінекологія

Раціональний підхід у менеджменті розповсюджених гінекологічних нозологій

10 вересня під науковим керівництвом Асоціації акушерів-гінекологів України за підтримки компанії Амакса відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання гінекології». Під час заходу провідні вітчизняні спеціалісти висвітлили найбільш актуальні для сьогодення проблеми сучасного акушерства й гінекології та оптимальну тактику ведення пацієнтів із цими захворюваннями. Захід проходив у форматі живого спілкування та обміну досвідом, який дав змогу кожному присутньому по закінченні доповідей отримати вичерпні відповіді від експертів на конкретні питання, що виникають у рутинній клінічній практиці лікаря, а отже, вдосконалити свою майстерність.

Признаки и симптомы[править]

Симптомы лёгочного сердца зависят от стадии заболевания. На начальных стадиях симптомы могут отсутствовать совсем. Но при развитии заболевания у большинства людей может появляться симптомы:

 • Одышка (сначала — при физической нагрузке, вдыхании холодного воздуха, а затем — и в состоянии покоя). По мере развития болезни характер одышки изменяется, она меньше зависит от погоды и становится более постоянной.
 • Хрипы
 • Хронический кашель с отхаркиванием мокроты. После кашля интенсивность и длительность одышки возрастают, и она не уменьшается после приёма бронходиалаторов (лекарства, которые лечат симптомы болезни — расширяют бронхи).
 • Снижается работоспособность.
 • Скопление свободной жидкости в брюшной полости (асцит).
 • Отёки лодыжек и стоп.
 • Увеличение и набухание вен на шее и лице.
 • Увеличение печени.
 • Посинение кожи (цианоз, синюха).
 • На последней стадии отмечается снижение количества выделяемой мочи, возникают нарушения со стороны нервной системы (головные боли, головокружение, шум в голове, сонливость, апатия), что связано с нарушением газового состава крови и накоплением недоокисленных продуктов.

Больные могут жаловаться на боли в сердце неопределённого характера, что может сочетаться с удушьем, и тяжестью в правом подреберье.
Причинами болей в области сердца при лёгочном сердце являются обменные нарушения миокарда, а также относительная недостаточность коронарного кровообращения в увеличенном правом желудочке. Болевые ощущения в области сердца можно объяснить также наличием лёгочно-коронарного рефлекса вследствие лёгочной гипертензии и растяжения ствола лёгочной артерии.

Причины и патогенез

Легочная гипертензия делится на врожденную и приобретенную. Иначе эти формы называются первичной и вторичной. Среди причин повышенного давления в легочной артерии называют такие:

 • хронические заболевания легких (бронхиальная астма, ХОБЛ, саркоидоз, интерстициальный фиброз легких, туберкулез, силикоз, асбестоз)
 • заболевания сердца (сердечная недостаточность, приобретенные и врожденные пороки сердца)
 • пребывание в высокогорной местности
 • васкулиты
 • воздействие лекарственных средств на организм
 • ТЭЛА

Легочная гипертензия без обнаруженной причины называется первичной. Причиной ЛГ может быть рост давления в легочных венах. Рост провоцируют такие факторы:

 • левожелудочковой недостаточности
 • пороков митрального клапана
 • сдавления легочных вен
 • миксомы левого предсердия

Усиление легочного кровотока может также спровоцировать легочную гипертензию:

 • открытый артериальный проток
 • дефект межжелудочковой перегородки
 • дефект межпредсердной перегородки

Среди причин рассматриваемого заболевания называют увеличение сопротивления легочных сосудов, что может быть спровоцировано:

 • приемом препаратов, которые уменьшают аппетит (фенфлурамин), или химиотерапевтических средств
 • обструкцией легочной артерии и ее ветвей
 • воспалительными изменениями паренхимы легких
 • разрушением легочного сосудистого русла (при хронических деструктивных заболеваний легких, эмфиземе легких)
 • хронической альвеолярной гипоксией (например, при пребывании высоко в горах)

Клапанные пороки приводят к возникновению пассивной ЛГ как результата передачи давления из левого предсердия на легочные вены, а затем на систему легочной артерии. При стенозе митрального отверстия иногда может быть рефлекторный спазм артериол легких по причине увеличения давления в устьях легочных вен и в левом предсердии. Длительное время развивающаяся ЛГ приводит к необратимым склеротическим изменениям артериол и их облитерации.

Если у человека врожденные пороки сердца, ЛГ становится результатом увеличения кровотока в системе легочной артерии и сопротивления кровотоку в легочных сосудах. Левожелудочковая недостаточность, которая бывает при дилатационной кардиомиопатии, ишемической болезни сердца, гипертонии, также может вызвать легочную гипертензию, поскольку в левом предсердии и легочных венах становится выше нормы.

При хронических болезнях дыхательных органов ЛГ долгий период времени имеет компенсаторный характер, потому что гипоксическая легочная вазоконстрикция выключает из перфузии невентилируемые участки легких, из-за чего устраняется шунтирование в них крови, а гипоксемия уменьшается. На этом этапе применение такого препарата как аминофиллин снижает давление в малом круге кровообращения, уменьшает компенсаторную вазонстрикцию, снижает внутрилегочное шунтирование крови с ухудшением оксигенации. Когда болезнь легких прогрессирует, ЛГ становится фактором патогенеза формирования хронического «легочного сердца».

Этиология и патогенез

Все заболевания, ведущие к развитию хронического легочного сердца, можно разделить на две большие группы:
1) заболевания, при которых первично поража­ется вентиляционно-респираторная функция ле­гких
2) заболевания, первично поражающие со­суды легких.
В первую группу входят инфекционно-воспалительные заболевания бронхолегочного аппарата (хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, туберкулез легких с развитием эмфиземы легких или без нее). К развитию легочного сердца приводят бро­нхиальная астма, опухолевые процессы, кистозное перерождение легких, коллагенозы, протека­ющие с поражением легких, силикоз и другие профессиональные заболевания легких. Легочное сердце возникает также при заболеваниях, нару­шающих экскурсию грудной клетки (кифосколиоз, торакопластика, плевральный фиброз, полио­миелит, ожирение).
К группе заболеваний, первично поражающих сосудистую систему легких, относятся легочные артерииты, первичная легочная гипертония и тромбоэмболические процессы в системе мало­го круга кровообращения.
В основе патогенеза хронического легочного сердца лежит развитие гипертонии малого круга кровообращения вследствие обструктивных и рестриктивных процессов в легких. При обструктивных процессах вследствие нарушения бронхиальной проходимости развивается неравномерность альвеолярной вентиляции, нарушение диффузии газов и снижение Р0, в альвеолярном воздухе (альвеолярная гипоксия), что приводит к артериальной гипоксии. Одновременно вслед­ствие повышенного сопротивления дыханию про­исходит увеличение внутригрудного давления, что также способствует гиповентиляции, разви­тию альвеолярной гипоксии, гиперкапнии.
Рестриктивные процессы характеризуются сни­жением эластичности сопротивления легких, уменьшением дыхательной поверхности и сосуди­стого ложа малого круга, увеличением кровотока по легочным шунтам, повышением внутригруд­ного давления, что также приводит к развитию альвеолярной гипоксии.
Альвеолярная гипоксия вызывает повышение тонуса легочных сосудов (рефлекс Эйлера Лильестранда) и увеличение давления в малом круге кровообращения с развитием гипертрофии правых отделов сердца. Гипоксия способствует также развитию вторичного эритроцитоза, повышению вязкости крови, замедлению кровотока и увеличению объема циркулирующей крови. Это приводит к уменьшению минутного объема крови и наряду с дистрофическими процессами в правом желудочке способствует развитию правожелудочковой декомпенсации.
По мере прогрессирования заболевания у боль­ных легочным сердцем наступают сдвиги КЩС с развитием компенсированного, а затем и не­компенсированного дыхательного ацидоза.

Симптомы легочно-сердечной недостаточности

Среди основных признаков хронической формы заболевания:

 • частая или постоянная одышка;
 • плохая переносимость любой физической нагрузки;
 • затрудненное дыхание;
 • синюшность в области носа и губ, подбородка и кончиков пальцев;
 • отеки конечностей;
 • боли в области груди.

Острая легочно-сердечная недостаточность обычно развивается достаточно быстро и проявляется сильнейшими болями в области сердца и печени, одышкой, резким ощущением нехватки воздуха, обмороками, значительным понижением артериального давления, набуханием вен на шее. Это состояние требует немедленной помощи врача.

Лечение

Лечение легочного сердца нашими специалистами основывается, прежде всего, на диагностировании заболевания и правильной оценке тяжести ситуации. При острых формах могут понадобиться неотложные реанимационные мероприятия. Индивидуальный подход в каждом случае проявления легочного сердца и к каждому пациенту, комплексная система лечения и реабилитации, опытные врачи и современные методики – все это направляется и на основную болезнь, следствием которой становится синдром легочного сердца, и на восстановление нормальной сердечной деятельности.

Консультация и прием врача

Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам указанным на сайте или обратиться в наш Медицинский Центр. Мы работаем Без Выходных  с 8.00 до 22.00 по адресу: г.Москва ВАО (Восточный Административный Округ) Сиреневый Бульвар 32А

Симптомы легочного сердца

Наиболее характерными проявлениями легочного сердца являются:

 • тахикардия;
 • аритмия;
 • боли в области сердца;
 • одышка;
 • головокружение и обмороки;
 • кашель;
 • повышенная утомляемость;
 • отеки;
 • посинение кожных покровов;
 • набухание шейных вен;
 • «барабанные» пальцы;
 • боли в правом подреберье;
 • асцит.

Одышка

слегка склонившись вперед и облокотившись на что-то рукамикоторое попросту еще не сформировалосьПричиной появления одышки могут быть следующие процессы в легких:

 • воспаление тканей легких;
 • скопление мокроты в бронхах;
 • деформация бронхов;
 • сдавливание легких.

Боли в правом подреберье

селезенка, кишечник, желудок, и др.что характерно для хронического легочного сердцав этот момент печень немного смещается в брюшной полости, еще сильнее растягивая капсулу

Лечение

Лечение хронического легочного сердца должно начинаться с профилактики обострений заболеваний органов дыхания, особенно простуды, гриппа, со своевременного применения противовирусного и антибактериального лечения.

Изменения режима

Пациентам рекомендовано ограничить физическую нагрузку. Не посещать гористую местность, поскольку в условиях высокогорья даже здоровый человек испытывает кислородную недостаточность. А у больных с легочными заболеваниями возникает рефлекторный спазм сосудов и углубляется степень гипоксии тканей.

Женщинам следует учитывать отрицательное воздействие противозачаточных таблеток.

Необходимо отказаться от курения и даже пребывания в накуренном помещении.

Направления терапии

Все методы лечения направлены на устранение или ослабление имеющихся механизмов патологии, к ним относятся:

 • лечение основного легочного заболевания и компенсация утраченной функции дыхания;
 • понижение сопротивления сосудов в легочном кругу кровообращения и разгрузка правого желудочка;
 • восстановление нормального состава крови, притивотромботическая терапия.

Лечение кислородом

Кислород подается в увлажненном виде через маску, канюли в носовых ходах, в некоторых клиниках практикуют кислородные палатки с особыми условиями насыщения воздуха. Для лечебного действия на хроническое легочное сердце уровень кислорода во вдыхаемом воздухе должен быть не менее 60%.

Терапию проводят по часу до 5 раз в день и чаще.

Подача кислорода позволяет снизить все симптомы болезни, вызванные гипоксией

Как понизить давление в легочной артерии

Для снижения давления в легочной артерии применяют лекарственные препараты разных групп:

 • антагонисты кальция (возможен отек и покраснение лица, головная боль, чувство жара, снижение артериального давления);
 • α-адреноблокаторы — расширяют сосуды, снижают способность тромбоцитов к склеиванию (побочные явления такие же, возможна повышенная раздражительность, слабость);
 • оксид азота в ингаляциях (не имеет побочного действия);
 • диуретики — лекарства с мочегонным эффектом разгружают общее кровеносное русло, облегчают работу сердца (требуется контроль за содержанием калия в крови);
 • группа простагландинов — избирательно действуют на сосуды малого круга (побочные эффекты в виде заложенности носа, усиления кашля, повышения артериального давления, головной боли).

Препараты Гепарина и Пентоксифиллин необходимы для улучшения текучести крови, антитромботического действия.

При выраженной сердечной недостаточности назначаются очень осторожно сердечные гликозиды. Пациенты с явлениями декомпенсации лечатся в стационаре

Наблюдение и диспансеризация проводятся участковым терапевтом и пульмонологом

Пациенты с явлениями декомпенсации лечатся в стационаре. Наблюдение и диспансеризация проводятся участковым терапевтом и пульмонологом.

Что такое легочно-сердечная недостаточность?

Легочно-сердечная недостаточность напрямую связана с легочной гипертензией (состоянием легких, при котором резко возрастает внутрисосудистое давление) и увеличением объема и массы правого желудочка. Различают острую и хроническую легочно-сердечную недостаточность.

Чаще всего это заболевание диагностируют у взрослых и пожилых людей, но статистика свидетельствует, что в последнее время легочно-сердечная недостаточность развивается у молодежи и даже детей. Это значит, что всем нам необходимо быть как можно более внимательными к своему здоровью и здоровью близких, вовремя обращаться к кардиологу и не забывать о регулярных профилактических осмотрах.

Причины развития легочно-сердечной недостаточности

Спровоцировать легочно-сердечную недостаточность могут бронхогенные факторы (например, такие часто встречаемые заболевания, как хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмония), торакодиафрагмальные (деформации грудной клетки, кифоз и сколиоз, травмы) и сосудистые (васкулиты, атеросклероз, новообразования в легких).

Каждый случай развития легочно-сосудистой недостаточности требует индивидуального подхода и в первую очередь терапии основного заболевания. Важнейшую роль в повышении вероятности успешного лечения играет правильный выбор врача-кардиолога.

Соколова С.В., терапевт. Кардиология в ОН КЛИНИК: как снизить риск наступления инфаркта.

Диагностика и лечение легочно-сердечной недостаточности в ОН КЛИНИК

Диагностика при подозрении на легочно-сердечную недостаточность основана на выявлении основного заболевания, которое привело к нарушению функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Пациента осматривают кардиолог и пульмонолог, ему предлагают пройти ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки. Все эти исследования помогут выявить признаки перегрузки правого желудочка, определить размеры полостей сердца и степень поражения легких. Также могут потребоваться лабораторные анализы, включая определение газового состава крови.

Лечение легочно-сердечной недостаточности направлено на купирование болевых приступов. Проводится медикаментозная терапия и ингаляции кислорода, которые значительно облегчают состояние пациента. В некоторых случаях необходимо хирургическое вмешательство.

Поскольку хроническая легочно-сердечная недостаточность в большинстве случаев со временем прогрессирует, при наличии этого заболевания необходимо иметь в своих союзниках опытного кардиолога, который будет следить за всеми изменениями Вашего здоровья и вовремя предупредит развитие осложнений. Именно такие специалисты, которые способны стать для Вас добрыми друзьями, работают в ОН КЛИНИК.

Врачи-кардиологи ОН КЛИНИК ежедневно помогают пациентам решать самые разнообразные проблемы со здоровьем, используя для этого свои знания, опыт и высокий профессионализм, новейшее оборудование и инновационные технологии.

Мы лечим заболевания, учитывая Ваши потребности и образ жизни! Звоните и записывайтесь к нам на прием в любое удобное время!

Автор статьи

Бисеков Саламат Хамитович
Медицинский директор холдинга, главный врач ОН КЛИНИК на Цветном, хирург, флеболог

Лечение

Легочное сердце плохо поддается лечению. Основная мера заключается в устранении причины, за счет чего замедляется прогрессирование или уменьшается гипоксия. При наличии периферических отеков у больного врач назначает мочегонные средства. Но они оказывают нужный эффект, только если есть недостаточность левого желудочка и вместе с этим перегрузка легких жидкостью.

Мочегонные средства могут вызвать ухудшение состояния, потому что даже незначительно снижение преднагрузки может стать причиной усугубления проявлений легочного сердца. Легочные вазодилататоры не дают результатов при легочном сердце, хотя актуальны для лечения первичной легочной гипертензии (блокаторы кальциевых каналов, гидралазин, простациклин и динитрогена оксид).

Дигоксин дает нужный эффект, только если есть сопутствующая дисфункция левого желудочка

Это лекарство назначают с осторожностью, потому что больные с диагнозом ХОБЛ крайне чувствительные к эффектам дигоксина. При гипоксическом легочном сердце некоторые медики предлагали осуществлять венотомию, но эффект уменьшения вязкости крови не может свети на нет негативные последствия уменьшения объема крови, которая переносит кислород, исключение составляют только случаи большой полицитемии

У пациентов с хроническим легочным сердцем длительный прием антикоагулянтов уменьшает риск венозной тромбоэмболии.

Симптоматическое лечение включает применение:

 • муколитических средств
 • бронхолитиков
 • оксигенотерапии
 • дыхательных аналептиков

Если легочное сердце протекает декомпенсированно на фоне бронхиальной обструкции, больному назначается постоянный прием препаратов из группы глюкокортикоидов (например, может быть эффективен преднизолон). Если при хронической форме легочного сердца у пациента наблюдается стойкое повышение артериального давления, можно назначить эуфиллин (внутрь, в/в или ректально), в начале болезни можно назначить нифедипин (коринфар, адалат). При декомпенсированном течении назначают нитраты (нитроглицерин, нитросорбид), обязателен контроль газового состава крови, потому что есть опасность усугубления гипоксемии.

При явлениях сердечной недостаточности при легочном сердце назначают сердечные гликозиды и мочегонные препараты

Нужно соблюдать осторожность, потому что гликозиды высокотоксично влияют на миокард, особенно в условиях гипоксии и гипокалиемии. Гипокалиемию можно скорректировать препаратами калия, например, хлоридом калия или панангином

Если назначают диуретики, прежде всего рассматривают калийсберегающие препараты, в том числе альдактону, триампуру и проч.

В случаях выраженного эритроцитоза проводят кровопускания по 200-250 мл крови, после чего внутривенным путем вводят инфузионные растворы низкой вязкости, например, реополиглюкин. Также терапия легочного сердца включат простагландины, особенно с антипролиферативным, цитопротективным, антиагрегационным действиями.

В части случаев актуальны антагонисты рецепторов эндотелина. Эндотелин — мощный вазоконстриктор эндотелиального происхождения, уровень которого повышается при разных формах легочного сердца. При развитии ацидоза необходима в/в инфузия раствора гидрокарбоната натрия. Терапия явлений недостаточности кровообращения по правожелудочковому типу проводится калийсберегающими диуретиками, например, верошпироном или триамтереном. Для лечения левожелудочковой недостаточности эффективны сердечные гликозиды. С целью улучшения метаболизма сердечной мышцы при легочном сердце рекомендуется назначение милдроната (по 0,25 г 2 раза в сутки внутрь), а также оротата калия либо панангина (аспаркама).

Терапия легочного сердца, как уже было отмечено, должна быть комплексной (применяются не только лекарства). Эффективны такие методы:

 • массаж
 • лечебная физкультура
 • гипербарическая оксигенация
 • дыхательная гимнастика

Степени легочной гипертензии

В зависимости от стадии развития заболевания, выделяют его степени.

 • Легочная гипертензия 1 степени. Клинические проявления отсутствуют, физические нагрузки переносятся хорошо, но на некоторых участках легочной артерии есть признаки нарушения кровообращения, которые можно обнаружить только при специальном обследовании.
 • Легочная гипертензия 2 степени. Физические нагрузки начинают приносить дискомфорт. Беспокоит одышка, слабость, головокружение. В состоянии покоя самочувствие нормальное.
 • Легочная гипертензия 3 степени. Даже легкая физическая нагрузка причиняет сильный дискомфорт.
 • Легочная гипертензия 4 степени. Все симптомы легочной гипертензии ощущаются даже в состоянии покоя, человек не может вести привычный образ жизни.

Лечение острого легочного сердца

При развитии шокового состояния и наступлении клинической смерти необходимо срочное проведение реанимационных мероприя­тий (интубация, массаж сердца, применение ис­кусственной вентиляции легких). В случае успеха реанимационных мероприятий показана срочная операция с целью удаления тромба из ствола легочной артерии или введение тромболитиче-ских препаратов в легочную артерию через зонд.
Терапевтические мероприятия сводятся к купи­рованию болевого синдрома (анальгетики, нарко­тические средства, препараты нейролептанальгезии), снижению давления в легочной артерии (эуфиллин, при отсутствии гипотонии — ганглиоблокаторы), лечению сердечной недостаточно­сти, борьбе с шоком (симпатомиметики, глюко-кортикоиды, полиглюкин).
Одним из важных методов лечения тромбоэм­болии легочной артерии является ранняя антико-агулянтная терапия, которая начинается с введе­ния гепарина в первоначальной дозе 20 000—25 000 ЕД внутривенно с последующим переходом на внутримышечное или подкожное введение по 5000—10 000 ЕД через каждые 6 ч под контролем свертывания крови.
Лечение гепарином следует продолжать на протяжении 7—10 дней с переходом на антикоагулянты непрямого действия. Одновременно с введением гепарина используется внутривенное капельное введение фибринолитических препара­тов (фибринолизин, стрептокиназа и др.).

Симптомы и диагностика

Главным проявлением легочной гипертензии является одышка, у которой отмечаются такие особенности:

 • отмечается, когда человек пребывает в покое, физически пассивен
 • нарастает даже при небольшой физической нагрузке
 • отмечается, даже когда человек сидит (сердечная одышка не имеет такой особенности)

Также у больных легочной гипертензией могут быть такие симптомы:

 • Сухой (непродуктивный) кашель
 • Быстрая утомляемость
 • Отеки нижних конечностей
 • Боли в грудной клетке (вызванные расширением ствола легочной артерии и ишемией миокарда правого желудочка)
 • Боли в зоне правого подреберья
 • В части случаев голос осиплый, потому что нерва расширенным стволом легочной артерии сдавливается возвратный гортанный нерв
 • Вероятны синкопальные состояния при физической нагрузке, поскольку правый желудочек не может увеличить сердечный выброс соответственно потребностям организма, которые растут при нагрузке

Врач при осмотре фиксирует цианоз, который бывает по причине сниженного сердечного выброса и артериальной гипоксемии. Легочный цианоз от сердечного отличается периферической вазодилатацией, причиной которого является гиперкапния, что объясняет теплоту верхних конечностей пациентов. Также вероятны выявляемые при осмотре пульсации во втором межреберье слева от грудины, что связано со стволом легочной артерии; пульсации в надчревной области, связанные с гипертрофированным правым желудочком.

При выраженной сердечной недостаточности осмотр обнаруживает набухание шейных вен и на выдохе и на вдохе, что является типичным проявлением правожелудочковой сердечной недостаточности. Также обнаруживаются гепатомегалия и периферические отеки.

Аускультация сердца обнаруживает такие признаки:

 • Фиксированное расщепление второго тона
 • Систолический клик и акцент II тона над легочной артерией
 • Систолический шум выслушивается в проекции 3-створчатого клапана в результате его недостаточности
 • Во втором межреберье слева от грудины — систолический шум изгнания

При подозрении на легочную гипертензию используют также такой метод диагностики как рентгенологическое исследование. Он дает возможность обнаружить расширение ствола легочной артерии и корней легких. ЛГ проявляется расширением правой нисходящей ветви легочной артерии более 16-20 мм.

ЭКТ может показать изменения в результате таких факторов:

 • поворота сердца
 • легочной гипертензии
 • диспозиции сердца из-за эмфиземы легких
 • ишемии миокарда
 • изменения газового состава крови
 • нарушений обмена

При нормальной электрокардиограмме диагноз легочной гипертензии отбрасывать нельзя. Могут быть обнаружены признаки гипертрофии правого желудочка, отклонение электрической оси сердца вправо и т.д.

Эхокардиография может выявить утолщение стенки правого желудочка, дилатацию правого предсердия и правого желудочка. Также с помощью этого метода определяют давление в правом желудочке и стволе легочной артерии, используя допплеровский метод.

Катетеризация полостей сердца и прямая манометрия являются достоверными методами диагностики рассматриваемой болезни. Они позволяют обнаружить повышение давления в легочной артерии, давление заклинивания легочной артерии остается низким или ниже нормы.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА

ОСТРОЕ ЛЁГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Основная причина возникновения острого лёгочного сердца — ТЭЛА, которая может быть массивной или множественной. При массивной ТЭЛА правый желудочек теряет полностью или уменьшает способность перекачивать кровь в малый круг кровообращения, в связи с чем развивается острая правожелудочковая недостаточность. У больных внезапно возникает резкая одышка и выраженное снижение АД в сочетании с тахикардией в результате снижения сердечного выброса. Характерны бледность и потливость. Можно обнаружить набухание шейных вен, увеличение и пульсацию печени. При аускультации выявляют систолический шум недостаточности трёхстворчатого клапана. Более подробно о клинической картине, диагностике и лечении см. в главе 16 «Тромбоэмболия лёгочной артерии». В большинстве случаев массивная ТЭЛА приводит к летальному исходу.

ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЁГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Хроническое лёгочное сердце не вносит новых признаков в клиническую картину лёгочного заболевания до своей декомпенсации.

Лёгочная гипертензия при ХОБЛ

Лёгочная гипертензия при ХОБЛ (см. главу 21 «Хроническая обструктивная болезнь лёгких») отличается менее высокими значениями среднего АД, чем при врождённых пороках сердца и первичной лёгочной гипертензии, достигая уровня 40-50 мм рт.ст. Она возникает из-за лёгочной вазоконстрикции в результате альвеолярной гипоксии, ацидоза и гиперкапнии вследствие механического давления увеличенного объёма лёгких на лёгочные сосуды, уменьшения количества мелких сосудов из-за эмфиземы и разрушения альвеол, а также в результате повышения сердечного выброса и увеличения вязкости крови из-за компенсаторной полицитемии (по причине гипоксии).

Клинические проявления

Диагностика

У людей с хроническим легочным сердцем заподозрить диагноз можно по внешнему виду: в стадии компенсации появляются расширенные сосуды кожи в области щек (румянец), на конъюнктивах («глаза кролика»). Цианоз обнаруживается на губах, кончике языка, носа, ушах.

При осмотре пальцев видны изменения ногтевых фаланг: они становятся плоскими и расширенными («барабанные палочки»). В отличии от сердечной недостаточности, руки и ноги остаются теплыми на ощупь.

Набухшие вены на шее указывают на образование застоя на уровне вен большого круга кровообращения, больше выражены на высоте вдоха

При аускультации сердца врач слышит:

 • характерные изменения тонов над легочной артерией;
 • в стадию декомпенсации – шум, указывающий на недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана;
 • массу разнокалиберных хрипов в легких на фоне измененного дыхания.

На рентгенограмме выявляется типичное выбухание контуров легочной артерии, усиленный рисунок ткани, расширение зоны лимфатических сосудов. Это указывает на рост давления в легочном кругу. В стадии декомпенсации тень сердца расширяется вправо.

При эхокардиографии проводится оценка силы правого желудочка, степени дилатации, перегрузки. От повышенного давления стенка межжелудочковой перегородки прогибается влево.

Функции дыхания измеряют специальными аппаратами, спирограмма расшифровывается врачом кабинета функциональной диагностики.

Исследованием давления в легочной артерии занимаются в сложных диагностических случаях. Достоверным признаком гипертензии в легочном круге считается давление в покое – 25 мм рт. ст. и выше, а при нагрузке — свыше 35.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector